Aanzegging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Per 1 januari 2015 geldt het volgende:

Bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer moet werkgever uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst een schriftelijke aanzegging doen waaruit blijkt of en zo ja, onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de overeengekomen duur kan worden voortgezet.

Er geldt geen aanzegplicht bij:
– arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd korter dan zes maanden
– arbeidsovereenkomsten voor de duur van een bepaald werk
– uitzendovereenkomst met uitzendbeding

Vergoeding bij niet naleving:
Bij niet nakoming is de werkgever vergoeding verschuldigd gelijk aan het loon over periode waarin te laat is gemeld.
Bevoegdheid om vergoeding te vorderen vervalt na twee maanden.
Let op: verplichting tot betaling van schadevergoeding wegens niet voldoen aan verplichting tot aanzegging geldt ook als de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet.

Overgangsrecht:
De verplichte aanzegtermijn is vanaf 1 januari 2015 direct van toepassing op alle arbeidsovereenkomsten, ook op overeenkomsten van vóór die datum.
Een uitzondering wordt gemaakt voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die binnen één maand na inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid eindigen.

DUS de verplichting tot aanzegging geldt voor arbeidsovereenkomsten die eindigen op of na 01-02-2015.